Elon Musk si se sv?mi zam?stnanci SpaceX po??dn? oddychli. Americk? Feder?ln? leteck? spr?va (FAA) vydala po p?lro?n?m odkladu zpr?vu posuzuj?c? vliv experiment?ln?ch start? rakety Starship na ?ivotn? prost?ed? v okol? Boca Chica v Texasu. Tedy oblasti, v n? SpaceX stav? od roku 2014 novou v?robn?...