Obnoven? snaha dopravovat n?klady i lidi na povrch M?s?ce nep?inese jen pokrok ve v?zkumu na?eho nejbli???ho vesm?rn?ho souseda, ale m??e zp?sobit i mezin?rodn? p?e.